Termen & Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepassing van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en levering
tussen u als koper en de vennootschap onder firma IWS Wijn (“IWS”), met uitsluiting van eventuele
andere algemene voorwaarden. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een
bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
Artikel 2: Prijzen, offertes en aanbiedingen
Offertes en aanbiedingen van IWS zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld, en
gelden op basis van beschikbaarheid van de genoemde wijnen.
De door IWS gehanteerde prijzen zijn “af magazijn” en zijn inclusief BTW maar exclusief eventuele
verzendkosten. IWS behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.
Artikel 3: Betaling
Betaling geschied door betaling vooraf per bank. De bestelling wordt pas uitgevoerd na ontvangst van
uw betaling. Indien IWS binnen veertien dagen geen betaling van u heeft ontvangen, wordt uw
bestelling geannuleerd.
Artikel 4: Levering
De door IWS opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Indien de levering hetzij door (tijdelijk) niet
op voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien de bestelling niet dan wel
slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk binnen tien dagen na de dag
waarop hij de bestelling heeft gedaan bericht. U heeft in dat geval het recht de bestelling zonder
kosten te annuleren. IWS zal in dat geval vooruit betaalde bedragen restitueren, zonder vergoeding
van rente.
Artikel 5: Garantie en Reclame
U dient bij de aflevering te controleren of de levering klopt met uw bestelling. Als dat niet het geval is,
moet u dat binnen drie dagen aan IWS laten weten. Klachten ten aanzien van beschadigde
verpakking dient u direct bij aflevering aan de bezorger te melden.
De door IWS te leveren wijnen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het
moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
Indien de geleverde wijn niet aan uw verwachtingen voldoen, heeft u de keuze de desbetreffende wijn
tegen retournering daarvan te vervangen door een andere wijn. Deze garantie geldt voor een periode
van zes maanden na levering. Indien u de wijn om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft
u het recht het product binnen zeven werkdagen de koop te ontbinden. De koper dient de ontvangen
wijnen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontbinding terug te hebben gezonden naar: Nassaulaan 13,
2514 JS Den Haag. Om als koper te kunnen bewijzen dat de geleverde wijnen tijdig – uiterlijk vijf
werkdagen na de ontbinding – zijn teruggestuurd, dient u ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van
een bewijs van ter postbezorging.   Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien (de verpakking van) de fles onbeschadigd is.
Als het gaat om een doosje wijn, bestaande uit zes dezelfde soorten wijn, mag uit slechts één doos
maximaal één fles geopend zijn.
De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
Zolang u de wijn niet heeft betaald, blijft de wijn eigendom van IWS.
Artikel 7: Aansprakelijkheid van IWS
De aansprakelijkheid van IWS is uitdrukkelijk beperkt tot de hoogte van tweemaal de factuurwaarde
van de bestelling. IWS is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade daaronder onder meer maar niet
uitsluitend begrepen bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen,
schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens koper of welke andere schade dan ook. In
het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel
7:24 lid 2 BW.
Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen
Op deze voorwaarden en op de overeenkomst(en), waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd.